Bouwpunten regeerakkoord

17 december 2021 – Wat heeft het regeerakkoord in petto voor de bouw? Dit staat er in het regeerakkoord:

100.000 woningen per jaar

Het nieuwe kabinet wil 100.000 woningen per jaar bouwen. Twee derde daarvan moet betaalbaar zijn. De verhuurderheffing wordt afgeschaft en er komt een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening. Het kabinet gaat de woningbouw versnellen door innovaties te stimuleren. Het bouwen van prefabwoningen wordt opgeschaald. Ook wil Rutte IV circulair bouwen stimuleren en belemmeringen voor klimaatbestendige en natuurinclusieve bouw wegnemen. Met corporaties worden bindende afspraken gemaakt over investeringen. De verhuurderheffing vervalt. In plaats van de heffing komt er projectsteun voor corporaties die krap bij kas zitten. Het geld hiervoor wordt opgebracht door andere corporaties op basis van de waarde van hun woningbezit.

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

De nieuwe minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO) zal meer regie nemen dan de vorige minister die over wonen ging. De bewindspersoon ondersteunt gemeenten en provincies in het bepalen van woningbouwlocaties en maakt prestatieafspraken met hen.

De minister van VRO zal zich volgens het kabinet inzetten voor een “goede ruimtelijke inrichting” en het voorkomen van “verrommeling en verdozing”.  Beloofd wordt ook dat het Bouwbesluit wordt verbeterd en belemmeringen voor woningbouw worden weggenomen. Om financiële knelpunten in de grondexploitatie bij specifieke projecten op te lossen verlengt het kabinet de woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds.

Minister van Klimaat en Energie

Een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord is klimaat en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een minister voor Klimaat en Energie gaat de regie voeren over onder andere dit dossier. Een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad (zoals in het Verenigd Koninkrijk) beoordeelt het beleid en adviseert erover.

Nationaal Isolatieprogramma

Er komt bovendien een langjarig Nationaal Isolatieprogramma met middelen tot ten minste 2030. Dit moet woningen ‘sneller, slimmer en socialer’ isoleren. De coalitie wil beginnen bij de slechts geïsoleerde woningen en wil huishoudens met een kleine beurs ondersteuning bieden. Woningen met een slechte isolatie mogen op termijn zelfs niet meer worden verhuurd. Met dit soort prikkels wil het nieuwe kabinet bevorderen dat verhuurders huizen gaan verduurzamen.

Kernenergiecentrales

De kerncentrale in Borssele blijft langer open en er worden stappen gezet voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Daarnaast vindt de coalitie de procedures voor de realisatie van grootschalige energieprojecten te traag verlopen. De partijen willen dat gaan versnellen door een aanpak zoals in de Crisis- en herstelwet.

25 miljard voor stikstof

De doelstellingen in de Stikstofwet, die sinds 1 juli van kracht is, worden met vijf jaar versneld naar 2030 in plaats van 2035. Daardoor zijn de plannen in lijn met het advies van de commissie Remkes. Alle sectoren moeten een evenredige stikstofbijdrage leveren. De coalitie stimuleert nieuwe verdienmodellen zoals ‘biobased’ bouwmaterialen, ‘carbon credits’ en stikstofbinding. Ook wil ze een tussenvorm creëren tussen natuur- en landbouwgrond: ‘landschapsgrond’. Het is de bedoeling dat hierdoor het natuurareaal wordt vergroot en het leefgebied van kwetsbare soorten.