Leveringsvoorwaarden CPA b.v.

Algemeen

1. Centerpoint is een handelsnaam van CPA b.v.. Laatstgenoemde is statutair gevestigd te Amsterdam.
2. Centerpoint werkt op basis van no result – no pay en alle aanbiedingen van Centerpoint zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd.
3. Centerpoint zal iedere, aan haar gegeven, opdracht schriftelijk bevestigen en verstrekt tevens bij deze bevestiging deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
4. Centerpoint behoudt zich het recht voor een opdracht direct éénzijdig te beëindigen indien zich een substantiële verandering voordoet binnen de financiële positie van de opdrachtgever of afgesproken betalingstermijnen niet worden nagekomen. Centerpoint kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die het éénzijdig beëindigen van de opdracht voor de opdrachtgever met zich meebrengt.
5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een kandidaat, welke door tussenkomst van Centerpoint met de opdrachtgever in contact werd gebracht, buiten Centerpoint om, direct dan wel indirect, werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Het vorenstaande is evenzeer van toepassing op organisaties die, dan wel door middel van een concernverband, dan wel anderszins aan de opdrachtgever gelieerd zijn. Voornoemde bepaling is ook van kracht gedurende 12 maanden nadat, door tussenkomst van Centerpoint, het laatste contact tussen de opdrachtgever en de kandidaat heeft plaatsgehad. Bij overtreding van hetgeen hiervoor is vermeld is de opdrachtgever aan Centerpoint een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete verschuldigd van zes bruto maandsalarissen gebaseerd op een voltijd dienstverband exclusief BTW met een minimum van € 15.000,00 per overtreding onverminderd het recht van Centerpoint om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een ZZP-er, welke door tussenkomst van Centerpoint met de opdrachtgever in contact werd gebracht, buiten Centerpoint om, direct dan wel indirect, werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Het vorenstaande is evenzeer van toepassing op organisaties die, dan wel door middel van een concernverband, dan wel anderszins aan de opdrachtgever gelieerd zijn. Voornoemde bepaling is ook van kracht gedurende 12 maanden nadat, door tussenkomst van Centerpoint, het laatste contact tussen de opdrachtgever en de ZZP-er heeft plaatsgehad. Bij overtreding van hetgeen hiervoor is vermeld is de opdrachtgever aan Centerpoint een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete verschuldigd van € 15.000,00 exclusief BTW per overtreding onverminderd het recht van Centerpoint om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Centerpoint voorgestelde kandidaten of ZZP-ers aan derden bekend te maken noch is het de opdrachtgever toegestaan om referenties in te winnen zonder toestemming van de door Centerpoint voorgestelde kandidaat of ZZP-er.
8. De toepasselijkheid van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Centerpoint van de hand gewezen.
9. Centerpoint heeft het recht haar Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze Algemene Leveringsvoorwaarden te hebben geaccepteerd indien deze, binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door Centerpoint, geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
10. Het is Centerpoint te allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht derden in te schakelen.
11. Centerpoint is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven te indexeren op basis van de CPI.

Werving & Selectie

1. Door de aanvaarding van een werving en selectie opdracht neemt Centerpoint een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar het beste inzicht en conform de normen en waarden van goed vakmanschap.
2. Centerpoint voert een haar gegeven werving en selectie opdracht uit tegen een vooraf vastgestelde vergoeding en voorwaarden en zal deze vergoeding en voorwaarden ook vooraf aan de opdrachtgever bevestigen.
3. De opdrachtgever is verplicht om bij iedere opdracht voor werving en selectie (online) een functieprofiel op te stellen.
4. Inlichtingen die door de opdrachtgever en de kandidaat aan Centerpoint zijn verstrekt zullen als juist worden aanvaard door Centerpoint.
5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.
6. Kandidaten worden alleen voorgesteld aan opdrachtgevers als zij Centerpoint daarvoor hun toestemming hebben gegeven.
7. Centerpoint is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Centerpoint en in strijd is met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Centerpoint is in dat geval beperkt tot maximaal de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen vergoeding.

Detachering

1. De detachering van een medewerker (welke een dienstverband met Centerpoint heeft) of een ZZP-er geschiedt voor de duur van de werkzaamheden welke vooraf, in overleg met de opdrachtgever, wordt bepaald en wordt vermeld in een met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst.
2. Het door de opdrachtgever in haar eigen dienst (over)nemen van een gedetacheerde medewerker of het aangaan van een overeenkomst met een ZZP-er en het daarmee voortzetten van de werkrelatie is, zonder bijkomende kosten, alleen mogelijk na een detacheringperiode van tenminste 2080 gewerkte, gefactureerde en betaalde uren tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
3. Centerpoint kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gedetacheerde medewerker of ZZP-er besluit, om hem of haar moverende redenen, de detachering eerder te beëindigen dan tussen de opdrachtgever en Centerpoint is overeengekomen.

Facturatie detachering en werving & selectie

1. De opdrachtgever draagt er zorgt voor dat Centerpoint, zo snel mogelijk doch uiterlijk voor 12:00 uur op de maandag aansluitend op de gewerkte week, over het juiste, volledige en door de opdrachtgever geaccordeerde werkbriefje beschikt.
2. Indien Centerpoint het werkbriefje op maandag om 12.00 uur niet heeft ontvangen zal Centerpoint contact opnemen met de gedetacheerde medewerker en bij hem of haar het aantal gewerkte uren opvragen alsmede eventuele overuren en gemaakte onkosten waaronder maar niet beperkt tot de reiskosten / het aantal gereden kilometers woon-werk en werk-werk.
3. Centerpoint zal haar factuur opstellen op basis van het door de opdrachtgever geaccordeerde werkbriefje zoals genoemd in lid 1 van dit artikel danwel op basis van de opgave van de gedetacheerde medewerker zoals genoemd in lid 2 van dit artikel.
4. Facturatie van de werving en selectievergoeding alsmede overige uit de opdracht voortkomende kosten vindt voor 20% plaats op het moment dat de opdrachtgever het functieprofiel (online) heeft aangemaakt. De tweede termijn van 40% wordt gefactureerd op de eerste dag dat de betrokken medewerker in dienst treedt bij de opdrachtgever. De derde termijn van eveneens 40% wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht op het moment dat de proeftijd van de betrokken kandidaat verstrijkt tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.
5. Indien bij een werving en selectie opdracht is overeengekomen dat de mediakosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend, zal Centerpoint deze mediakosten direct na plaatsing van de advertentie aan de opdrachtgever factureren. Zodra de medewerker bij de opdrachtgever in dienst treedt wordt 50% van de gemaakte mediakosten tot een maximum van € 2000,00 in mindering gebracht op de tussen de opdrachtgever en Centerpoint overeengekomen vergoeding.

Betaling en gevolgen wanbetaling

1. De Opdrachtgever is gehouden elke door Centerpoint ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie.
2. Uitsluitend betalingen aan Centerpoint zelf werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan die medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
3. Indien een factuur van Centerpoint niet binnen de termijn genoemd onder punt 1 van dit artikel is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan, zonder ingebrekestelling, in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
4. De kopiefactuur van de door Centerpoint verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
5. Reclames over enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Centerpoint zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame berust bij de opdrachtgever. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
7. Bij nalatigheid in de betaling door de opdrachtgever behoudt Centerpoint zich het recht voor een door Centerpoint gedetacheerde medewerker onmiddellijk terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige verdere aansprakelijkheid.

Tariefwijziging detachering

Het staat Centerpoint vrij om, naast de genoemde indexering onder Algemeen punt 11, iedere verhoging van de (loon)kosten van een gedetacheerde medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten en verzekeringswetten en/of wijzigingen in de Bouw of UTA CAO met ingang van het tijdstip van die verhoging door te voeren in haar tariefstelling en per direct door te berekenen aan haar opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

1. De werkzaamheden van een door Centerpoint gedetacheerde medewerker vinden altijd plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
2. Centerpoint draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Centerpoint gedetacheerde medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf. Evenmin is Centerpoint aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de door Centerpoint gedetacheerde medewerker is aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze door deze medewerker is ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden. Centerpoint is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade.
3. Indien er sprake is van detachering van een ZZP-er hebben Centerpoint, de ZZP’er en de opdrachtgever de uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW uit te voeren ter voorkoming van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met als gevolg dat Centerpoint noch de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de inhouding en afdracht van loon- en inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin des woords.
4. Indien Centerpoint, als gevolg van de wijze waarop een opdrachtgever en een ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de detachering van een ZZp-er, geconfronteerd wordt met vorderingen van derden vrijwaart de opdrachtgever Centerpoint daarvoor. Opdrachtgever vergoedt Centerpoint alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
5. Centerpoint sluit jegens opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die een ZZP’er door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan de opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van de opdrachtgever.
6. Indien er sprake is van detachering van een medewerker welke in dienst is van Centerpoint naar één van haar opdrachtgevers wordt de opdrachtgever aangemerkt als werkgever van de medewerker in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. De opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden van de medewerker te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen. De opdrachtgever is jegens Centerpoint verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de medewerker zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van het vorenstaande niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende medewerker, nabestaanden van de medewerker of Centerpoint dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Centerpoint gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
7. De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan ‘lijf, eerbaarheid en goed’. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt Centerpoint zich het recht voor om eventuele aanspraken ter zake aan het adres van Centerpoint te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zo nodig in vrijwaring te roepen.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen, waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen CPA b.v. en haar opdrachtgevers en zijn gedeponeerd bij het Handelsregister te Amsterdam. Op verzoek zenden wij een exemplaar toe.

Centerpoint steunt War Child