Leveringsvoorwaarden CPA b.v.

Algemeen

1. Centerpoint is een handelsnaam van CPA b.v.. Laatstgenoemde is statutair gevestigd te Amsterdam.
2. Centerpoint werkt op basis van no result – no pay en alle aanbiedingen van Centerpoint zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd.
3. Centerpoint zal iedere aan haar gegeven opdracht schriftelijk bevestigen.
4. Centerpoint behoudt zich het recht voor een opdracht direct éénzijdig te beëindigen. Dit is ook van toepassing indien zich een substantiële verandering voordoet binnen de financiële positie van de opdrachtgever of afgesproken betalingstermijnen niet worden nagekomen. Centerpoint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die het éénzijdig beëindigen van de opdracht voor de opdrachtgever met zich meebrengt.
5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een kandidaat, welke door tussenkomst van Centerpoint met de opdrachtgever in contact werd gebracht, buiten Centerpoint om, direct dan wel indirect, werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Het vorenstaande is evenzeer van toepassing op organisaties die, dan wel door middel van een concernverband, dan wel anderszins aan de opdrachtgever gelieerd zijn. Voornoemde bepaling is ook van kracht gedurende 9 maanden nadat, door tussenkomst van Centerpoint, het laatste contact tussen de opdrachtgever en de kandidaat heeft plaatsgehad. Bij overtreding van hetgeen hiervoor is vermeld is de opdrachtgever aan Centerpoint een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete verschuldigd van zes bruto maandsalarissen gebaseerd op een voltijd dienstverband exclusief BTW met een minimum van € 15.000,00 per overtreding onverminderd het recht van Centerpoint om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Centerpoint voorgestelde kandidaten aan derden bekend te maken.
7. De toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Centerpoint van de hand gewezen.
8. Centerpoint heeft het recht deze leveringsvoorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van deze leveringsvoorwaarden te hebben geaccepteerd indien deze, binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door Centerpoint, geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Werving & Selectie

1. Door de aanvaarding van een werving en selectie opdracht neemt Centerpoint een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar het beste inzicht en conform de normen en waarden van goed vakmanschap.
2. De opdrachtgever is verplicht om bij iedere werving en selectie opdracht online een functieprofiel op te stellen.
3. Inlichtingen die door de opdrachtgever en de kandidaat aan Centerpoint zijn verstrekt zullen als juist worden aanvaard door Centerpoint.
4. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat.
5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.
6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder toestemming van de kandidaat.
7. Kandidaten worden alleen voorgesteld aan opdrachtgevers als zij Centerpoint daarvoor hun toestemming hebben gegeven.
8. Centerpoint voert een haar gegeven werving en selectie opdracht uit tegen een vooraf vastgestelde vergoeding en voorwaarden en zal deze vergoeding en voorwaarden ook vooraf aan de opdrachtgever bevestigen.
9. Centerpoint is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Centerpoint en in strijd is met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Centerpoint is in dat geval beperkt tot maximaal de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen vergoeding.

Detachering

1. De detachering van een medewerker (welke een dienstverband met Centerpoint heeft) geschiedt voor de duur van de werkzaamheden welke vooraf, in overleg met de opdrachtgever, wordt bepaald en wordt vermeld in een met de opdrachtgever te sluiten detacheringovereenkomst.
2. Het door de opdrachtgever in haar eigen dienst (over)nemen van een gedetacheerde medewerker van Centerpoint en het daarmee voortzetten van de werkrelatie met de gedetacheerde medewerker in een arbeidsverhouding met de opdrachtgever van Centerpoint is, zonder bijkomende kosten, alleen mogelijk na een detacheringperiode van tenminste 1680 gewerkte, gefactureerde en betaalde uren tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
3. Centerpoint kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gedetacheerde medewerker besluit, om hem of haar moverende redenen, de detachering eerder te beëindigen dan tussen de opdrachtgever en Centerpoint is overeengekomen.

Betaling en gevolgen wanbetaling

1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Centerpoint ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie.
2. Uitsluitend betalingen aan Centerpoint werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan die medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
3. Indien een factuur van Centerpoint niet binnen de termijn genoemd onder punt 1 van dit artikel is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan, zonder ingebrekestelling, in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
4. De kopiefactuur van de door Centerpoint verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
5. Reclames over enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Centerpoint zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame berust bij de opdrachtgever. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
7. Bij nalatigheid in betaling door de opdrachtgever behoudt Centerpoint zich het recht voor een door Centerpoint gedetacheerde medewerker onmiddellijk terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige verdere aansprakelijkheid.

Facturatie detachering en werving & selectie

1. Bij detachering door Centerpoint worden de facturen opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat op de werkbriefjes het juiste aantal gewerkte uren staan inclusief eventuele overuren. Bij verschil tussen het door de medewerker bij Centerpoint ingeleverde werkbriefje en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Centerpoint ingeleverde werkbriefje als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
2. De facturatie van de door de gedetacheerde medewerker gewerkte uren evenals overige, uit de detachering voortkomende, kosten als bijvoorbeeld reiskosten vindt plaats volgens hetgeen daaromtrent in de detacheringovereenkomst staat vermeld.
3. Facturatie van de werving & selectievergoeding alsmede overige uit de opdracht voortkomende kosten vindt voor 20% plaats op het moment dat de opdrachtgever het functieprofiel (online) heeft aangemaakt. De tweede termijn van 40% wordt gefactureerd op de eerste dag dat de betrokken kandidaat in dienst treedt bij de opdrachtgever. De derde termijn van eveneens 40% wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht op het moment dat de proeftijd van de betrokken kandidaat verstrijkt tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.
4. Indien bij een werving en selectie opdracht is overeengekomen dat de mediakosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend, zal Centerpoint deze mediakosten direct na plaatsing van de advertentie aan de opdrachtgever factureren. Zodra de opdrachtgever met de kandidaat een arbeidsrelatie aan gaat wordt 50% van de gemaakte mediakosten tot een maximum van € 2000,00 in mindering gebracht op de tussen de opdrachtgever en Centerpoint overeengekomen vergoeding.

Tariefwijziging detachering

1. Het staat Centerpoint vrij iedere verhoging van de (loon)kosten van een gedetacheerde medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten en verzekeringswetten en/of wijzigingen in de Bouw of UTA CAO met ingang van het tijdstip van die verhoging door te voeren in haar tariefstelling en derhalve door te berekenen aan haar opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

1. De werkzaamheden van een door Centerpoint gedetacheerde medewerker vinden altijd plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
2. Centerpoint draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Centerpoint gedetacheerde medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf. Evenmin is Centerpoint aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Centerpoint gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze door deze medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden. Centerpoint is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade.
3. Indien er sprake is van detachering van een medewerker door Centerpoint naar één van haar opdrachtgevers wordt de opdrachtgever aangemerkt als werkgever van de medewerker in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. De opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden van de medewerker te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen. De opdrachtgever is jegens Centerpoint verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de medewerker zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van het vorenstaande niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende medewerker, nabestaanden van de medewerker of Centerpoint dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Centerpoint gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
4. De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan ‘lijf, eerbaarheid en goed’. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt Centerpoint zich het recht voor om eventuele aanspraken ter zake aan het adres van Centerpoint te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zo nodig in vrijwaring te roepen.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen, waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen CPA b.v. en haar opdrachtgevers en zijn gedeponeerd bij het Handelsregister te Amsterdam. Op verzoek zenden wij een exemplaar toe.

Centerpoint steunt War Child