Kwaliteit

Centerpoint streeft naar maximale kwaliteit van haar dienstverlening. Iedere opdracht wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Om de kwaliteit te borgen voldoet Centerpoint aan de NEN 4400-1 norm en is zij geregistreerd bij de SNA. Onze VCU-certificering zorgt ervoor dat we ook aan Veiligheid en Gezondheid op de bouwplaats de nodige aandacht besteden.

De NEN 4400-1 toetst of Centerpoint voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit haar activiteiten. Denk daarbij aan een juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het, volgens de normen, administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten. Inspecties door externe auditors zorgen er voor dat Centerpoint blijft voldoen aan de gestelde eisen in de norm.

De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft onder andere als doel het voorkomen van fraude en illegaliteit. Met het laten uitvoeren van inspecties bij Centerpoint wordt de risicoaansprakelijkheid van inleners voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies voorkomen. Bovendien zijn hoge boetes voor het werken met mensen die in Nederland geen arbeid mogen verrichten vrijwel uitgesloten.

Vooral in de bouw is het belangrijk extra aandacht te besteden aan Veiligheid en Gezondheid. Het VG-beheersysteem van Centerpoint is op orde gezien onze VCU certificering. Deze certificatie is met name van belang bij detachering van bouwprofessionals naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Het VCU-systeem is, net als VCA, ondergebracht bij de (onafhankelijke) Stichting Samenwerken Voor Veiligheid.

Bent u van mening dat in uw specifieke geval onze kwaliteit niet op het juiste niveau lag dan wordt uw berichtgeving hierover zeer op prijs gesteld. U kunt uw op- en aanmerkingen over onze dienstverlening via een email richten aan de directie. Zodra uw op- of aanmerkingen aan een nader onderzoek zijn onderworpen kunt u van ons de maatregelen verwachten die nodig zijn om onze dienstverlening te verbeteren. U wordt hierover dan zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Downloads

Centerpoint steunt War Child